Κατηγορία: Διδακτορικά-Post Εμφανίσεις: 865

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου 

ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού», που 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 286)», 

με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Κοσμίδη, επίκουρο καθηγητή 

Φυσιολογίας - Νευροφυσιολογίας, Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ.

Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2020

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ