Κατηγορία: Διδακτορικά-Post Εμφανίσεις: 592

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο

υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Καινοτόμες Υδρογέλες για την ενεργητική στόχευση

και αποτελεσματική μεταφορά χημειοθεραπευτικών στον καρκίνο του παγκρέατος

(PANHYDROMED)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-01612, MIS 5030862 και κωδικό ΕΛΚΕ 5767,

με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο καθηγητή του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας,

Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Δήμα Κωνσταντίνο, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή.

Περισσότερες πληροφορίες.