Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εμφανίσεις: 1716

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

- υλοποίηση «Υποέργο 2 - Ανάπτυξη Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας Κρήτης», το Ινστιτούτο Μοριακής

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να

απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση έκτακτου προσωπικού __ και

προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων,

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

1) Μια θέση ειδικού τεχνικού επιστήμονα 

2) Μία θέση Γενετιστή

3) Μία θέση Βιοπληροφορικού.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ