Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εμφανίσεις: 2074

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης
υπ’ αριθ. 15/11-07-2019 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο
του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of
regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s
Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health
policy making» με κωδικό έργου ΚΕ 388, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission
Directorate-General for Research & Innovation, Grant Agreement number:
731944 – HarmonicSS – H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD,
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρία (3) άτομα με σύμβαση (έργου ή εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας
του ανωτέρω προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες