Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εμφανίσεις: 1941

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο

υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Πρότυπη εκτροφή ορνιθίων για παραγωγή

κρέατος ανωτέρων ποιοτικών χαρακτηριστικών, με τη χρήση αρωματικών /

φαρμακευτικών φυτών κυρίως της χλωρίδας της Ηπείρου, χωρίς την χρήση

αντικοκιδιακών-Innochicken», Κωδικό «61480» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον

Καθηγητή Ιωάννη Σκούφο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ήπειρος 2014-2020», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη

σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν.

4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:

Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου

ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ